^Návrat hore
logo
  
  
  
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Get Adobe Flash player

Charakteristika materskej školy

V historickej časti mesta Nitra sa nachádza Materská škola Piaristická 12, ktorú navštevuje v školskom roku 2012/2013 141 detí. Materská škola je osemtriedna, poskytuje celodennú výchovnú starostlivosť, aj s možnosťou poldenného pobytu, deťom od dva a pol roka do šiestich rokov, prípadne deťom s odloženou školskou dochádzkou. Tri triedy poskytujú špeciálno-pedagogickú starostlivosť pre zdravotne znevýhodnené deti s poruchami zraku a videnia.  

 Materská škola je umiestnená v atypickej dvojposchodovej budove. prízemie tvorí vstupná hala, dve šatne a nájomný byt mesta Nitra. Na prízemí sa tiež nachádza chodba, z ktorej sa vchádza do dvoch tried, miestnosti pre prevádzkových pracovníkov, dvoch umyvárok, jedálne, kancelárie vedúcej jedálne, kuchyne a prislúchajúcich skladových priestorov.Na poschodí sa nachádza riaditeľňa, päť tried, menšia spálňa, veľká umyvárka s detskými WC. Na druhom poschodí je šesť spální, jedna trieda, pracovňa špeciálnej ortoptickej sestry a kabinet učebných pomôcok. Poschodia prepájajú tri vnútorné schodištia. Budova má bočný núdzový východ z prízemia. Celá budova je podpivničená, pivnice slúžia na sklad pre zberové aktivity – separovaný zber odpadu, sklad CO, priestory údržby, sklad použitého nábytku a pod. Budova je vykurovaná plynovým kúrením s kotolňou v pivnici. K materskej škole patrí školský dvor a školská záhrada, ktorú využívajú deti na pobyt vonku.

Vo výchovno-vzdelávacej činnosti sa Materská škola riadi Zákonom Národnej rady SR č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní Školským vzdelávacím programom „Zvedavé očká“, ktorý vychádza zo Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 0. Obsah Štátneho vzdelávacieho programu sme rozšírili a prispôsobili vlastným podmienkam s ohľadom na ciele kladené spoločnosťou a s ohľadom na požadovanú vzdelanostnú úroveň a kultúrnu gramotnosť občanov v zmysle celoživotného vzdelávania.

Hlavným koncepčným zámerom je výchova a vzdelávanie detí rešpektujúce ich osobnosť a individuálne potreby v zmysle vlastných cieľov a poslania našej MŠ.

Fotogaléria

Priestory materskej školy

 

MŠ Piaristická Nitra